Algemene voorwaarden

1. Definities 

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van DoublYou wordt gesloten. 

1.2 Website: een verzameling van digitale internetpagina’s, inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media. 

1.3 Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meerdere producten of diensten van DoublYou. Een schriftelijke overeenkomst wordt door DoublYou bindend beschouwd wanneer beide partijen het eens zijn dat de mail is ontvangen en wat de inhoud van de mail is.

1.4 Overmacht: onder overmacht wordt verstaan, storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoSattacks, stroomstoringen, brand en overstroming.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door DoublYou gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door DoublYou verrichtte handelingen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met DoublYou verklaart de opdrachtgever dat hij/zij bekend is met de algemene voorwaarden van DoublYou en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en DoublYou opgenomen wordt.

 

3. Offerte en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door DoublYou opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld door DoublYou.

3.2 Offertes en prijsopgave van DoublYou blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door DoublYou. Facturering verloopt op basis van deze offerte.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DoublYou zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 De opdrachtgever erkent onderling e-mail contact als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. 

3.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat DoublYou het door de opdrachtgever ondertekende contract formulier/offerte ontvangen heeft. 

3.7 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DoublYou het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de door DoublYou aangegeven noodzakelijke gegevens. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan DoublYou zijn verstrekt, heeft DoublYou het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.3 DoublYou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. DoublYou gaat uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Wanneer deze gegevens onjuist zijn en/of taalfouten bevatten is dit de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DoublYou de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.4 De opdrachtgever behoedt DoublYou voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

4.5 Diensten gelden als geleverd, zodra gebruiker de opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren, uitgevoerd zijn.

 

5. Verloop en beëindiging

5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website door DoublYou voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn. 

5.2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen DoublYou en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van zes maanden. Wanneer de initiële contractperiode verstreken is, wordt het contract omgezet naar een contract van onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. 

5.3 DoublYou heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DoublYou overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 

5.4 DoublYou heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 

5.5 DoublYou heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. 

5.6 Zoals aangegeven op de Website biedt DoublYou een up-time garantie van 99,9%. De genoemde percentages up-time garantie zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in de definities.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De beschikbaar gestelde hostingruimte mag door een gebruiker niet worden benut om de volgende materialen op te slaan:

– Materiaal dat enkel geschikt is voor volwassenen, zoals pornografisch materiaal;

– Documenten voor persoonlijk gebruik;

– Bestanden die beschadigd zijn, zoals virussen en malware.

7. Levering en leveringstijd

7.1 DoublYou gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. 

7.2. Mocht DoublYou onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan DoublYou alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij DoublYou een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 

7.3 Eventuele klachten over een door DoublYou geleverde Website, dienen door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan de opdrachtgever niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. 

 

8. Overmacht

8.1 DoublYou aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer DoublYou als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

8.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal DoublYou alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en DoublYou geconcludeerd wordt

dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door DoublYou tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8.3 DoublYou is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop DoublYou geen invloed kan uitoefenen.

 

9. Prijzen 

9.1 Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. 

9.2 DoublYou heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 

9.3 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen DoublYou en de opdrachtgever.

 

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en DoublYou en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

10.2 De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening van het contract.

10.3 De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. DoublYou stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

10.4 Veranderingen aan de website gewenst door de opdrachtgever na oplevering van de website worden niet meer kosteloos uitgevoerd.

10.5 In genoemde gevallen behoudt DoublYou zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

10.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

10.7 Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door DoublYou een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

10.8 Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door DoublYou een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

10.9 Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Voor zover DoublYou bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop DoublYou weinig of geen invloed kan uitoefenen kan DoublYou op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DoublYou slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van DoublYou voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

11.3 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. DoublYou kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. DoublYou is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 

11.4 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. DoublYou wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan DoublYou aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. 

11.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die DoublYou mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 

11.6 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan DoublYou. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die DoublYou daardoor lijdt. 

Laatst bijgewerkt: 25-02-2021